ออกแบบสื่อสำหรับ PERFORMANCE MARKETING

Banner for Website

Banner for Facebook Post

List Page for Website


GOOGLE DISPLAY NETWORK (GDN)

สื่อ 6 ขนาด (ภาพนิ่ง .jpg และภาพเคลื่อนไหว .gif)


ออกแบบสื่อสำหรับ CORPORATE SERVICE

E-Mail Marketing